خدمات مسیحی بیت عنیا

اما تو به شیوه جدید ، زندگی مسیحی را تعلیم بده.

تیطس ٢: ١

هدف بیت عنیا چیست ؟
باور ما این است که نجات فقط بخاطر فیض عظیم خداوند صورت میگیرد و این تازه شروع یک سفر روحانی است ، برای هرکسی که به مسیح عیسی ایمان آورده باشد.
لهذا ایماندار لازم است تا بتواند هر روز یک گام بیشتر ، به صورت و شباهت منجی خود در بیاید.

تمامی هدف ما این است که با یاری روح القدس بتوانیم کلام خدا را با دید و نگاهی تازه تعلیم بدهیم تا ایمانداران از سطحی بودن به عمقهای کلام خدا راه یافته و هر روزه تازه تر و پر قوت تر به این سفر روحانی ادامه بدهند.

برادر نیما

ما را به جهت خدمتی بهتر حمایت کنید.

حمایت کنید